HBO-modules Zorg & Welzijn Verdere toelichting op: Communiceren in de Zorg

De module Communiceren in de zorg bestaat uit drie deelmodules. Uiteraard kun je ze alle drie volgen. Maar je kunt er ook één of twee kiezen. Hieronder leggen we uit wat je leert in elke deelmodule.

1. Verdiepende gesprekstechnieken
Start woensdag 6 oktober 2021
Je leert professioneel en doelgericht om te gaan met zorgvragers in verschillende complexe situaties (zoals weerstand, agressie, ongewenste intimiteiten en conflicten) uit verschillende doelgroepen (zoals lichamelijk- en geestelijk afhankelijke zorgvragers, verstandelijk beperkten en intercultureel). Je leert (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van deze zorgvragers te versterken in hun sociale context. Je richt je hierbij op gezamenlijke besluitvorming (shared decision making). Je weet na afloop hoe je hierbij rekening houdt met de complexiteit van de problematiek, het referentiekader, de persoonlijke factoren, de informatiebehoefte en de moreel-ethische context van de zorgvrager. Je maakt kennis met communicatietheorieën en theorieën uit de psychologie die je kunnen helpen bij je manier van communiceren. Ook leer je meer over actuele en relevante wet- en regelgeving (bijv. recht op informatie, privacy en meldcode) waar je rekening mee moet houden. Na het volgen van deze module ben je in staat om strubbelingen in de communicatie te analyseren op procedure-, inhouds- en procesniveau. En kun je aan de hand van deze analyse naar een ander niveau van communicatie schakelen als dit nodig is. Ook is er aandacht voor het reflecteren op je eigen manier van communiceren, en leer je onderliggende motieven, normen, waarden en emoties herkennen. Uiteraard besteden we aandacht aan het op een constructieve manier feedback geven en ontvangen. (10 EC*)

2. Interprofessioneel samenwerken
Start dinsdag 2 november 2021
De deelmodule interprofessioneel samenwerken draait om samenwerken met de zorgvrager, diens sociale omgeving, collega-verpleegkundigen en andere hulpverleners en instanties. Je leert meer initiatief te nemen tot interprofessioneel samenwerken waarbij je als team integraal naar de patiënt kijkt. Zowel wat betreft het opstellen en werken aan zorgdoelen (denk bijv. aan een multidisciplinair overleg, MDO), als het nadenken over en reflecteren op ethische aspecten van de zorgverlening (denk bijv. aan een moreel beraad). Je maakt kennis met principes van gezamenlijke besluitvorming en theorieën over teamsamenstelling, coaching, begeleiding en gespreksvoering, interprofessioneel samenwerken, samenwerkingsprocessen, ethiek en recht. Je leert hoe je deze kennis praktisch inzet. En hoe je hierbij verpleegkundig leiderschap toont, de continuïteit van zorg waarborgt, de juiste prioriteiten stelt en de aanwezige deskundigheid op een effectieve manier inzet. Je leert de onderliggende processen in de zorg beter te begrijpen, en kunt de expertise van de diverse betrokken disciplines benoemen. Na afloop weet je wat de meerwaarde is van deze manier van samenwerken (t.o.v. bijv. multidisciplinair samenwerken), kun je de visie van jouw organisatie/instelling op interprofessioneel samenwerken beschrijven, heb je jouw eigen visie ontwikkeld en handel je hier ook naar. (10 EC*)

3. Inzet van zorgtechnologie
Start half januari 2022
In deze deelmodule ontwikkel je een goed beeld van de voor- en nadelen en de ethische grenzen aan het gebruik van zorgtechnologie. Je leert waar en wanneer je de mogelijkheden van zorgtechnologie binnen jouw domein op een verantwoorde, zinvolle en veilige manier kunt inzetten. Je weet hoe je rekening houdt met de informatiebehoefte, zorgbehoefte en (digitale) vaardigheden van de zorgvrager. Met deze inzet van zorgtechnologie verbeter je de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener en/of tussen zorgverleners onderling, bied je begeleiding en ondersteuning op afstand, en/of vergroot je het zelfmanagement van de zorgvrager. Je leert de inzet van zorgtechnologie af te stemmen met de zorgvrager, diens naasten en andere zorgverleners. Je kunt hierbij het doel en het nut duidelijk uitleggen, eventuele risico’s inschatten. Na afloop weet je hoe je gebruikers instrueert en hoe je de veiligheid en privacy van de zorgvrager waarborgt. (10 EC*)

In alle delen speelt ook het moreel-ethische aspect een belangrijke rol.
*EC staat voor European Credits en worden gebruikt om de omvang van een studie of vak, wordt uit te drukken in studiepunten. De studiepunten drukken de studielast uit; de gemiddelde tijd die iemand nodig heeft om zich iets eigen te maken.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Praktische informatie
• Je kunt kiezen om één of meerdere deelmodules te volgen. Je kunt ze uiteraard ook alle drie volgen.
• Voor elke deelmodule zijn er zeven bijeenkomsten van een halve dag in Gouda, verdeeld over een periode van 13 weken.
• Deze bijeenkomsten staan in het teken van samenwerken, samen leren en samen ontwikkelen gericht op de praktijk. Samen met deelnemers uit andere zorgsettings.
• Ter ondersteuning van jouw leeractiviteit en -proces is er een online leeromgeving.
• Reken op ongeveer 20 uur studiebelasting per twee á drie weken (inclusief bijeenkomsten).
• De Haagse Hogeschool verzorgt het onderwijs.
• Na afloop ontvang je een certificaat van de Haagse Hogeschool.*
• De prijs is € 1250,- per deelmodule per deelnemer. Onder het voorbehoud van gebruikmaking van beschikbare subsidiegelden zijn de daadwerkelijke kosten per deelmodule € 375,- per deelnemer.
• Elke deelmodule start bij minimaal 14 deelnemers.

*Hierin zijn twee mogelijkheden: 1. Een certificaat op basis van deelname. 2. Een certificaat dat je recht geeft op vrijstelling. Voor de laatste moet je een met een voldoende beoordeeld eindproduct inleveren.

Meld je aan voor woensdag 1 september 2021
Aanmelden doe je via jouw werkgever. Hieronder zie je de contactpersonen van de werkgevers die bij dit initiatief zijn aangesloten. Schrijf in je mail de volgende gegevens:

o Je volledige naam zoals die ook op het certificaat moet worden vermeld
o Geboortedatum
o Welke deelmodule(s) je wilt volgen: verdiepende gesprekstechnieken, interprofessioneel samenwerken, inzet van zorgtechnologie

Aanmelden kan via:
o Groene Hart Ziekenhuis: landsteinersecretariaat@ghz.nl
o WelThuis en Vierstroom Zorg Thuis: J.Zuurveld@welthuis.nl
o Gemiva: Susan.Castelein@gemiva-svg.nl
o Zorgpartners Midden Holland: leerplein@zorgpartners.nl

Staat jouw werkgever er niet bij?
Stuur dan een mail naar info@campusgouda.nl. Dan nemen wij contact met je op.

Contact
Voor meer informatie kun je mailen naar info@campusgouda.nl of bellen met projectleider Sanne Kok, 06 - 11 08 31 68